UHK Hakkında

Ulusal Hububat Konseyi
UHK

Ulusal Hububat Konseyi, 5488 sayılı Tarım Kanununda belirlenen ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere; hububat üreticileri ile hububat bitkilerinden elde edilen asıl ve yan ürünlerin ticaretini yapan tüccarlar, sanayiciler ve/veya bunların oluşturdukları birlikler, dernekler, kooperatifler ile hububatla ilgili araştırma ve eğitim kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya getirmek amacıyla kurulmuş tüzel kişiliğe haiz bir kuruluştur.

Kuruluş esasları 16 Temmuz 2010 tarih ve 27643 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan UHK, yönetmelikte belirtilen tarım alt grubu, ticaret alt grubu, sanayici alt grubu ve üretici tüccar ve sanayici alt gruplarından en az iki üye olmak üzere, toplam sekiz üye tarafından düzenlenen kuruluş dilekçesinin Bakanlıkça onaylanmasıyla kurularak tüzel kişilik kazanmıştır. Merkezi Ankara'da bulunan Konsey`de tarım, sanayi, ticaret araştırma ve meslek kuruluşları alt gruplar yer almaktadır.

Ulusal Hububat Konseyi, hububat üreticilerinin ve tüketicilerinin organik yetiştiricilik ve iyi tarım uygulamaları konularında bilgilendirilmesi; üretiminin ve tüketiminin teşvik edilmesi çalışmalarını yapacak. Hububat üretiminin arz talep dengesini sağlayıcı çalışmalar yapılmasını, yurt içinde ve yurt dışında rekabet etmesini sağlamak için ürün kalitesinin iyileştirilmesini, pazara standartlara uygun ürün sevk edilmesini, hububat ve mamul maddelerinin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünün arttırılmasını, hububat sanayinin sürekliliğini, kârlılığını, ticaretini, tüketimini ve standardizasyonunun geliştirilmesini sağlayacak tedbirlerin alınmasını ve ulusal politikaların belirlenmesinde sektörün bütün kesimlerinin uzlaşmasını sağlayacak çalışmalarda bulunmaktadır.

Konseyin Alt Grupları

 • Tarım Alt Grubu
 • Ticaret Alt Grubu
 • Sanayi Alt Grubu
 • Araştırma Ve Meslek Kuruluşları Alt Grubu
 • Üretici Tüccar ve Sanayici Alt Grubu

Konseyin Organları

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu
 • Araştırma ve Danışma Kurulu
 • *Her Bir Organın Görev Süresi 3 Yıldır

Konsey’in Faaliyetleri

 • Piyasa koşulları ve uluslararası gelişmeler ışığında planlar oluşturur, uygular veya uygulanmasına yardımcı olur.
 • Sektörle ilgili verileri toplar, hububat konusunda ortaya çıkan gelişmeler çerçevesinde ortak bir strateji belirler.
 • Hububat ve ilgili sektörlere ilişkin olarak ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme yapar/yaptırır ve bunları Konsey üyeleri ile ilgili kişi ve kurumlara aktarır.
 • Hazırlanacak düzenli raporlarla hububat ve ilgili sektörlere yönelik kararlar alan ilgili birimlerin bilgilendirilmesi ve kamuoyu oluşturulmasını sağlar.
 • Hububat üretimi, tüketimi ve ticaretinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunur.
 • Diğer ülkelerde benzeri faaliyetler gösteren kuruluşlarla işbirliği yapar.
 • Konseyin faaliyetleri ve uygulamalarına uygun olarak gerektiğinde iç ve dış temsilcilikler açar.
 • Hububat ile ilgili sektörlere ilişkin konjonktüre göre acil fonksiyonel tedbirleri alır ve sonuçlarını izler.
 • Amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak; toplantı, sempozyum, panel, seminer, konferans, kongre ve çalıştaylar düzenler.
 • Sektörde yüksek kalitede üretimin gerçekleştirilmesi, standardizasyon ve sertifikasyonun sağlanması, piyasanın izlenmesi ve kalite kontrol sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli politikaların belirlenmesi ve uygulanmasına katkıda bulunur.
 • Sektörün yapısal sorunlarının çözülmesi, ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması için üretim planlaması ve üretimin çeşitlendirilmesi dahil gerekli önlemlerin alınması ve bunların uygulanmasını sağlamak için çalışmalar yapar.
 • Sektördeki üretim ve sanayi faaliyetleri çerçevesinde çevrenin, kamu sağlığının, üretici ve tüketici haklarının korunması, kırsal kalkınmanın temin edilmesi için gerekli önlemlerin tespit edilmesi ve bunların uygulanmasını sağlamak için çalışmalar yapar.
 • Ürünün tanıtılması ve tüketiminin teşvik edilmesi için kampanyalar düzenler ve fuarlara katılım dâhil gerekli çalışmaları yapar.
 • Sektörde sınai mülkiyet haklarının korunmasına yardımcı olur ve markalaşmayı teşvik eder.
 • Avrupa Birliğine uyum ve topluluk müktesebatının uygulanması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunur.
 • Hububat, hububat mamul ve yan ürünler ticaretinin ulusal ve uluslararası kurallarının belirlenmesine ve uygulanmasına katkıda bulunur.
 • Konsey üyeleri arasında sektör ile ilgili çıkabilecek anlaşmazlıkları gidermek üzere hakemlik ve bilirkişilik yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirler, sektörel uzlaşma ve dayanışmayı sağlar.
 • Sektörle ilgili eğitim, yayım, danışmanlık hizmetlerini yürütür.

Genel Kurulun Yetki ve Görevleri

 • Diğer ülkelerde benzeri faaliyetler gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 • Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek,
 • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunu görüşmek,
 • Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun hesaplarının ibrası,
 • Bütçeyi görüşüp karara bağlamak,
 • Konseyin gelirleri ve giderleri ile bilânçosunu karara bağlamak,
 • Giriş ve yıllık aidatları belirlemek,
 • Yurt içi ve yurt dışında temsilcilikler açılmasına karar vermek,
 • Üyelere ödenecek harcırah miktar ve esaslarını karara bağlamak,
 • Araştırma ve Danışma Kurulunun 5 üyesini atamak,
 • Menkul ve gayrimenkul mal alımı için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 • Kanunla yetki verilen diğer konular hakkında karar vermek,
 • Personel işlemleri ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 • Talepler doğrultusunda Konseyin alt grupları ile ilgili kararlar vermek.

Yönetim Kurulunun Yetki ve Görevleri

 • Konseyin faaliyetlerini yürütmek ve temsilini sağlamak,
 • Ayda en az bir kez toplanarak Konsey amaçları doğrultusunda hububat ve ilgili sektörlerde ortaya çıkan gelişmeleri değerlendirmek ve uygulanacak stratejiler konusunda kararlar almak, alınan kararları uygulamak, sonuçlarını izlemek,
 • Yıllık Faaliyet Raporunu hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
 • Personel alımı ve görevlendirilmesini yapmak, çalışanların mali haklarını belirlemek,
 • Bütçeyi hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak,
 • Giriş aidatı ve yıllık aidatın tahsilini ve takibini yapmak,
 • Genel Kurulca verilen yetki dâhilinde menkul ve gayrimenkul alımına karar vermek,
 • Yılda en az bir kez, ayrıca istenildiğinde Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kuruluna rapor sunmak,
 • Genel Kurulun aldığı kararları uygulamaya koymak ve sonuçlarını izlemek,
 • Konseyin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yönetmek,
 • Üyeliğe ilişkin tüm kararları almak,
 • Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak,
 • Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini, kendi içinden veya Konsey üyelerinden gelen teklifler doğrultusunda belirlemek,
 • Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine verilecek harcırahlar ve ödeme esasları konusunda Genel Kurula öneride bulunmak,
 • Konsey faaliyetlerinin koordinasyonu ve gerçekleştirilmesinde Genel Kurula yardımcı olmak üzere, sekretaryayı ve teknik işleri yürütecek kadroları tesis etmek,
 • Araştırma ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, Araştırma ve Danışma Kurulunun düzenlediği raporları karara bağlamak ve gerektiğinde bilgi ve görüşlerine başvurmak,
 • İstenildiğinde; Konseye ait mal, para ve para hükmündeki kâğıtları ve gizli de olsa, bunlarla ilgili defter ve belgeleri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak, Denetleme Kurulu üyeleri ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesince görevlendirilen denetleme elemanlarına göstermek ve gerekli yardımda bulunmak,
 • Üyeliğe yapılan itirazlar ve üyeliğin askıya alınması ile ilgili konularda Araştırma ve Danışma Kuruluna görev vermek.

Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

 • Yönetim Kurulunun faaliyet ve harcamalarını denetlemek,
 • Genel Kurula denetleme raporu sunmak,
 • Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

Araştırma Ve Danışma Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

 • Araştırma ve Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun daveti üzerine toplanır ve Konseyin ilgili alanlarında görüş belirterek Yönetim Kuruluna bilgi verir.
 • Araştırma ve Danışma Kurulu, Konsey üyeliğine yapılan itirazlar ve üyeliğin askıya alınması hususlarında rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar.

Konsey’in Gelirleri

 • Giriş aidatı ve yıllık aidat,
 • Verilen hizmetler karşılığında alınan ücretler,
 • Yurt içi ve yurt dışından sağlanan, bağış ve fon gelirleri,
 • Danışmanlık hizmetlerinden sağlanan gelirler,
 • Reklâm, tanıtım ve yayın gelirleri,
 • Diğer gelirler

Konsey’in Giderleri

 • Personel giderleri,
 • Eğitim, reklâm, tanıtım ve yayın giderleri,
 • Harcırah ödemeleri,
 • Büro giderleri,
 • Diğer giderler.
 • Konsey gelirlerinden üyelere pay dağıtılmaz.

Konseyin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler

 • Gelir-gider defteri
 • Demirbaş kayıt defteri
 • Üye kayıt defteri
 • Denetim defteri
 • Karar defteri
 • Gelen-giden evrak kayıt defteri

UHK Hakkında